Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Polski Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Danii
info@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 512 044 782

Ogólne Verkaufs- und Garantiebedingungen

1. Niniejsze Ogólne Verkaufs- und Garantiebedingungen (dalej "sales-and-warranty-terms") obowiązują w zakresie umów dostawy i sprzedaży produktów oferowanych przez Morad Sp. z o. o. z siedzibą w Kartuzach wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000161342 zwanej dalej Dostawcą zawieranych pomiędzy Dostawcą a przedsiębiorcami jako nabywcami tych produktów, zwanymi dalej Nabywcami.

2. Szczegółowe warunki umów dostawy i sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Nabywcą mogą być regulowane przez jednorazową lub ramową umowę dostawy (lub sprzedaży), określającą warunki umowy odmiennie niż regulowano w sales-and-warranty-terms. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej, a sales-and-warranty-terms, wiążące są zapisy umowy szczegółowej.

3. Ogólne Warunki Gwarancji są częścią sales-and-warranty-terms i mają zastosowanie od chwili sprzedaży produktów.

4. Zamówienie złożone przez Nabywcę nie stanowi podstawy do zawarcia umowy w przypadku, gdy jest sprzeczne z sales-and-warranty-terms.

1. Cena określona w umowie lub ofercie Dostawcy jest ceną netto (bez podatku od towarów i usług) loco siedziba Dostawcy.

2. W przypadku podania w ofercie lub w umowie ceny dostawy krajowej w USD lub EUR to cena będzie przeliczana na PLN wg kursu sprzedaży danej waluty w NBP w dniu wystawienia faktury

3. Dostawca musi niezłocznie poinformować Nabywcę o wystąpieniu lub prognozowaniu opóźnienia dostawy oraz powiadomić o jego przyczynach i możliwym terminie dostawy. Wspólnie Dostawca i Nabywca ustalą dalsze krtoki postępowania. Opóźnienie dostawy nie może być przyczyną roszczeń w stosunkju do Dostawcy.

4. Dostawca za zrealizowane dostawy wystawia fakturę VAT. Dostawca dolicza podatek od towarów i usług do cen netto znajdujących się w ofercie lub w umowie w obowiązującej wysokości.

5. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, cena za zamówione produkty płatna jest w całości przed ich wydaniem Nabywcy. W przypadku faktury z odroczonym terminem płatności, data zapłaty jest liczona w dniu wpływu środków na konto Dostawcy.

6. W przypadku dostarczenia pdoruktów przed zapłatą całości ceny, wykrycie ewentualnych wad w odroczonych produktach nie stanowi podstawy do Nabywcy do wstrzymania płatności jakiejkolwiek części ceny.

1. Dostawca ma prawo wssrzymać realizację przyjętego zamówjenia jeżeli Nabywca pozostaje w opóźnieniu w płatności należności za dostawę objętą tym zamówieniem, lub dostawę zrealizowaną wcześniej.

2. Zastrzega się prawo własności produktów na rzecz Dostawcy do czasu zapłaty całości ceny za nie.

Zakres obowiązywania Ogólnych Zasad Gwarancji

1. Dostawca udziela gwarancji na sprzedawane produkty na zasadach określonych w sales-and-warranty-terms na okres 1 roku od dnia wydania produkty Nabywcy.

2. Odmienne warunki gwarancji mogą być regulowane przez jednorazową lub ramową umowę dsotaw pomiędzy Dostawcą a Nabywcą. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej, a sales-and-warranty-terms wiążące są zapisy umowy szczegółowej.

3. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność Dostawcy

4. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać produkty fabrycznie nowe i sprawne.

5. W przypadku stwierdzenia wady produktu Dostawca według swojego uznania usunie wadę lub wymieni produkt na nowy.

6. Reklamowane produkty z miejsca do którego nastąpiła ich dostawa będzie odbierał Dostawca.

7. W okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym Dostawca zapewnia doradztwo w zakresie konserwacji oraz użytkowania produktów.

Wyłączenia odpowiedzialności

8. Dostawca udziela gwarancji jedynie pierwszemu Nabywcy. Wyłącza się prawo Nabywcy do przenoszenia praw z tytułu gwarancji na osobę trzecią.

9. Gwarancja nie obejmuje:

a) Produktów, które zostały uszkodzone podczas transportu Anderego niż transport Dostawcy,

b) Produktów, które zostały uszkodzone w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności zostały wykonane przez Dostawcę lub na ryzyko Dostawcy,

c) Korzystania niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy,

d) Uszkodzeń mechanicznych,

e) Uszkodzeń, które powstały w wyniku przeróbki produktów bez wiedzy Dostawcy,

f) Wtórnych uszkodzeń, które powstały w wyniku użytkowania produktu mimo dostrzeżonej pierwotnej wady, chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Osobą odpowiedzialną za ocenę przyczyn rzeczonych uszkodzeń jest Dostawca. Może on naprawiać lub wymieniać uszkodzone produkty odpłatnie.

10. Dostawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek wady produktów, w tym wynikające z przerw w prowadzeniu działalności, utraty przychodów, przerw w funkcjonowaniu systemów, w które produkty zostały wbudowane ani za wszystkie Andere szkody (bezpośrednie i pośrednie) oraz koszty z nimi związane wynikające z wadliwości produktów.

11. Dostawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i powtórnym montażem produktów, jak i żadnych innych kosztów z tym związnych (bezpośrednio i pośrednio).

Przebieg realizacji gwarancji

1. Dostawca przyjmować będzie zgłoszenia gwarancyjne Nabywcy na piśmie lub przesyłane pocztą elektroniczną reklamacje@morad.pl. Dostawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy wadliwego produktu w ciągu 21 dni roboczych od doręczenia reklamacji.

2. Koszt transportu wadliwych produktów ponosi Dostawca z tym ustaleniem, że w przypadku swierdzenia bezzasadnej reklamacji koszt transportu produktu do siedziby Dostawcy i powrotnie do Nabywcy pokrywa Nabywca w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty tych kosztów.

3. Dostawca powiadomi Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę produktu, jeżeli stwierdzi, że nie odpowiada z tytułu gwarancji za zgłoszoną niesprawność lub uszkodzenie produktu.

1. Prawo polskie będzie właściwe dla rozwiązywania sporów wynikających z podpisanych umów. W przypadku konieczności sądowego rozstrzygnięcia sądem właściwym będzie sąd siedziby Dostawcy.

2. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Powrót Do Góry