moradlt@morad.eu +37 069 400 721

Bendrosios Pardavimo ir Garantijos Sąlygos

1. Šios Bendrosios Pardavimo ir Garantijos Sąlygos (toliau "sales-and-warranty-terms") galioja prekių tiekimo ir pardavimo sutartyse pagal kurias bendrovė Morad Sp. z o.o., su buveine Kartuzuose, įrašyta į verslininkų registrą su numeriu KRS 0000161342 (toliau vadinama Tiekėjas), siūlo savo gaminius ir sudaro sutartis su verslininkais, kaip šių gaminių pirkėjais (toliau – Pirkėjai).

2. Detalizuotos tiekimo ir pardavimo sutarčių sąlygos tarp Tiekėjo ir Pirkėjo gali būti reguliuojamos vienkartine arba rėmine tiekimo (arba pardavimo) sutartimi, kuri nustato kitokias sutarties sąlygas negu numatytos sales-and-warranty-terms reglamente. Kilus prieštaravimui tarp detalizuotos sutarties nuostatų ir sales-and-warranty-terms reglamento, taikomos detalizuotos sutarties vykdymo sąlygos.

3. Bendrosios Garantijos Sąlygos yra sales-and-warranty-terms reglamento dalimi ir jos yra taikomos nuo gaminio pardavimo momento.

4. Pats Pirkėjo užsakymo pateikimas nėra pagrindas sutarčiai sudaryti, jeigu tai prieštarauja sales-and-warranty-terms reglamentui.

1. Sutartyje arba Tiekėjo pasiūlyme apibrėžta kaina yra grynoji (neto) kaina (be prekių ir paslaugų mokesčio) su prekės pateikimu Tiekėjo buveinėje.

2. Jeigu kaina pasiūlyme arba sutartyje vidaus tiekime yra nurodyta USD arba EUR valiuta, tai ji bus perskaičiuojama į PLN pagal banko NBP nustatytą duotosios valiutos pardavimo kursą sąskaitos-faktūros išrašymo dieną.

3. Tiekėjas privalo neatidėliojant informuoti Pirkėją apie tiekinio pristatymo vėlavimą arba apie tokio vėlavimo prognozavimą, nurodant vėlavimo priežastis ir galimą pristatymo laiką. Tokiu atveju bendrai Tiekėjas ir Pirkėjas nustatys tolesnes taikytinas priemones. Tiekinio pristatymo uždelsimas negali būti reikalavimų pateikimo pagrindas Tiekėjo atžvilgiu.

4. Tiekėjas už įvykdytus tiekinių pristatymus išrašo PVM faktūras. Tiekėjas prie pasiūlyme arba sutartyje nurodytos grynosios kainos priskaičiuoja privalomo dydžio prekių ir paslaugų mokestį.

5. Jeigu Šalys nenustatė kitaip, kaina už užsakytus gaminius yra Pirkėjo sumokama pilnu dydžiu prieš prekes jam išduodant. Faktūros su atidėtu mokėjimo terminu atveju, sumokėjimo data yra laikoma diena, kurią lėšos įplaukia į Tiekėjo sąskaitą.

6. Jeigu produktai yra pristatyti prieš sumokėjus pilną kainą, galimų defektų būvimo atidėtuose prekėse nustatymas neduoda pagrindo Pirkėjui sustabdyti bet kokios kainos dalies sumokėjimą.

7. Jeigu Šalys nenustatė kitaip, Pirkėjas privalo atsiimti gaminius dviejų savaičių terminu skaičiuojant nuo dienos, kada Tiekėjas jį painformavo, kad gaminius galima atsiimti. Pirkėjas sumokės Tiekėjui sutartinę 20% dydžio baudą nuo neatsiimtų produktų kainos, jeigu Pirkėjas pavėluos su jų atsiėmimu daugiau negu 10 dienų po aukščiau minėto prekių atsiėmimui skirto dviejų savaičių termino. Jeigu Pirkėjas nurodytu terminu užsakytų gaminių neatsiims, Tiekėjas gali taip pat sutartį nutraukti. Tiekėjas turi teisę pateikti raštišką pareiškimą, kad 60 dienų terminui praėjus nuo Pirkėjui skirto gaminių atsiėmimo termino ir gaminių neatsiėmimo pasekmėje jis Sutartį nutraukia. Tiekėjui nutraukus Sutartį, Pirkėjas nėra atleistas nuo pareigos sumokėti išlygoje numatytą sutartinę baudą. Tiekėjas turi teisę išieškoti netesybas viršijančias išlygoje numatytos baudos dydį.

1. Tiekėjas turi teisę sustabdyti priimto užsakymo realizavimą, jeigu Pirkėjas vėluoja su privalomos sumos sumokėjimu už šiuo užsakymu apimtą tiekinį arba už anksčiau įvykdytą ir nesumokėtą tiekimą.

2. Tiekėjas palieka sau nuosavybės teisę į savo gaminius iki kol nebus už juos pilnai sumokėta.

Bendrųjų Garantijos Principų galiojimo sfera

1. Tiekėjas duoda garantiją parduodamiems gaminiams pagal principus apibrėžtus sales-and-warranty-terms reglamente 1 metų laikotarpiui nuo gaminių perdavimo Pirkėjui dienos.

2. Skirtingos garantijos sąlygos gali būti apibrėžtos pagal sudarytą tarp Tiekėjo ir Pirkėjo vienkartinę arba rėminę tiekimo sutartį. Kilus prieštaravimui tarp detalizuotos sutarties nuostatų ir sales-and-warranty-terms reglamento, taikomos detalizuotos sutarties vykdymo sąlygos.

3. Civilinio kodekso 558 straipsnio 1 § pagrindu Šalys išskiria Tiekėjo atsakomybę už galimus fizinius gaminio defektus.

Tiekėjo atsakomybė

4. Tiekėjas įsipareigoja pardavinėti gamyklos išleidžiamus naujus ir tvarkingus gaminius.

5. Defekto gaminyje nustatymo atveju, Tiekėjas savo nuožiūra defektą pašalins arba pakeis ydingą produktą nauju.

6. Reklamacija apimtus gaminius iš vietos į kurią jie buvo pristatyti atsiims Tiekėjas.

7. Garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu Tiekėjas užtikrina patarimų teikimą gaminių konservavimo ir jų eksploatavimo klausimais.

Atsakomybės išskyrimai

8. Tiekėjas suteikia garantiją tik pirmajam Pirkėjui. Pirkėjo teisė į garantiją negali būti perkeliama į trečiuosius asmenis.

9. Pakuotės turi būti laikomos vėdinamose patalpose, galimai toli nuo rūgščių, šarmų ir kitų koroziją sukeliančių medžiagų. Ketinant laikyti pakuotes lauke atviroje erdvėje, drėgmės kondensavimuisi ertmėje tarp dangos ir apsauginės plėvelės išvengti, būtina užtikrinti šios ertmės vėdinimą, likviduojant tuo tikslu jos hermetiškumą, bei apsaugoti pakuotes nuo lietaus, sniego, pernelyg didelio saulės spindulių poveikio, panaudojant orui pralaidų ir oro cirkuliaciją užtikrinantį apdangalą.

10. Garantija neapima:

a) Gaminių, kurie buvo pažeisti transportuojant juos priemonėmis kitomis negu Tiekėjo transporto priemonės.

b) Gaminių, kurie buvo pažeisti netinkamo sandėliavimo, instaliavimo arba konservavimo pasekmėje, nesilaikant techninės ir eksploatavimo dokumentacijos, aptarnavimo instrukcijos nurodymų arba Tiekėjo rekomendacijų, išskyrus atvejus, kai šie veiksmai buvo atlikti Tiekėjo arba jo prisiimtos rizikos pasekmėje,

c) Nepageidaujamų pasekmių kilusių dėl techninės ir eksploatacinės dokumentacijos, aptarnavimo instrukcijos nurodymų arba Tiekėjo rekomendacijų nepaisymo,

d) Mechaninių pažeidimų,

e) Pažeidimų, kilusių dėl gaminių modifikavimo be Tiekėjo žinios, pasekmėje,

f) Antrinių pažeidimų, kurie kilo gaminį naudojant nežiūrint anksčiau pastebėto pirminio defekto, išskyrus atvejį, kai Tiekėjas buvo apie tai painformuotas ir leido gaminį toliau naudoti. Tiekėjas yra atsakingas už aukščiau nurodytų gaminio pažeidimų įvertinimą. Jis gali mokamai taisyti arba pakeisti pažeistus gaminius.

11. Tiekėjas nėra atsakingas už žalas kilusias dėl gaminyje glūdinčio defekto, tame tarpe dėl kilusio to pasekmėje ūkinės veiklos perstojo, pajamų netekimo, sistemų, kuriose gaminiai buvo įtaisyti funkcionavimo pertraukų, nei už bet kokias kitas (tiesiogines ir netiesiogines) žalas nei už susijusias su tuo išlaidas kilusias dėl gaminio trūkumų.

12. Tiekėjas nekompensuoja išlaidų susijusių su gaminių demontavimu ir pakartotinu montavimu, nei bet kokių kitų su tuo (tiesiogiai ir netiesiogiai) susijusių išlaidų.

Garantijos realizavimo eiga

1. Tiekėjas priima Pirkėjo reklamaciją garantinio reikalavimo pagrindu raštiška forma arba el. paštu šiuo adresu: reklamacje@morad.pl. Tiekėjas privalo pakeisti arba pataisyti netvarkingą gaminį 21 darbo dienų terminu nuo reklamacijos įteikimo dienos.

2. Netvarkingų gaminių transporto išlaidas padengia Tiekėjas su išlyga, kad tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad reklamacija garantijos rėmuose nėra pagrįsta, gaminio transporto į Tiekėjo buveinę ir atgal pas Pirkėją išlaidas padengia Pirkėjas 7 dienų terminu nuo reikalavimo sumokėti šias išlaidas gavimo datos.

3. Jeigu Tiekėjas nustato, kad jis už reklamuojamą gaminio ydą arba jo pažeidimą neneša atsakomybės garantijos rėmuose, informuoja apie tai Pirkėją ir siūlo jam mokamą pataisymą arba mokamą gaminio pakeitimą.

1. Kylantiems pasirašytų sutarčių pagrindu ginčams spręsti kompetentinga yra Lenkijos teisė. Jeigu kilusį ginčą tektų nagrinėti teismine tvarka, kompetentingas ginčui spręsti bus Tiekėjo buveinės vietos teismas.

2. Likusiais klausimais bus taikomos Civilinio kodekso nuostatos.


Powrót Do Góry