Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Polski Flaga Danii
moradlt@morad.eu +37 069 400 721

Taisyklės

Šis Reglamentas apibrėžia svetainės morad.pl naudojimosi taisykles. Apibrėžia svetainės vartotojų ir valdytojų teises ir pareigas.

1. Reglamentas – šis dokumentas, apibrėžiantis svetainės morad.pl teikiamų paslaugų naudojimo ir teikimo taisykles.

2. Morad.pl – internetinė svetainė, veikianti su domenu morad.pl bei internetiniu adresu http://www.morad.pl, kurio savininkas yra Morad Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, elektroninio pašto adresas: morad@morad.pl.

3. Vartotojas - asmuo, kuris interneto tinklo pagalba naudojasi svetainės morad.pl siūlomomis galimybėmis.

4. Svetainė – Reglamente vartojama Svetainės sąvoka reiškia morad.pl svetainę.

5. Vartotojo paskyra – individuali, vartotojo svetainėje morad.pl užregistruota elektroninė paskyra, kuri identifikuojama pagal unikalų, vartotojo pasirinktą prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurie tuo pačiu metu sudaro pagrindą įrašui į svetainės morad.pl vartotojų duomenų bazę.

6. Svetainės aptarnavimas – asmenys, veikiantys Svetainės savininko įgaliojimu.

7. Svetainės partneris – subjektas bendradarbiaujantis su Svetaine.

1. Naudojimasis Svetaine reiškia vartotojo sutikimą su Reglamentu.

2. Svetainė leidžia vartotojams peržiūrėti, parsisiųsti medžiagą ir siųsti žinutes naudojantis susisiekimo anketą.

3. Svetainės savininkas pasilieka teisę įvesti mokestį už paslaugos teikimą.

4. Svetainėje surinktų asmens duomenų valdytoju yra Morad Sp. z o. o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, elektroninio pašto adresas: morad@morad.pl.

5. Svetainės Vartotoju išimtinai gali būti pilnametis veiksnus asmuo ar turintis įstatyminio atstovo sutikimą naudotis Svetaine.

6. Svetainės savininkas pasilieka teisę laisvai modifikuoti Svetainės funkcionalumą bei keisti veikimo taisykles, visų pirma nutraukti veiklą. Dėl tokių veiksmų Vartotojai neturi teisės reikšti jokių reikalavimų Svetainės savininkui.

7. Vartotojas duoda sutikimą Svetainės aptarnavimui ir Svetainės partneriams tvarkyti jo asmens duomenis techniniais, statistiniais ir marketingo tikslais bei duoda sutikimą Svetainės aptarnavimui ir Svetainės partneriams persiųsti komercinio pobūdžio informaciją.

8. Svetainėje saugomi asmens duomenys gali būti profiliuojami ir Svetainės aptarnavimo bei Svetainės partnerių tvarkomi techniniais, statistiniais ir marketingo tikslais.

9. Svetainėje įvedami duomenys yra renkami, saugojami ir tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus.

10. Vartotojas įsipareigoja pranešti apie visas Svetainės veikimo klaidas ir problemas elektroninio pašto adresu: webmaster@morad.pl.

1. Vartotojas duoda sutikimą nemokamai naudoti vartotojo į Svetainėje esančią anketą suvestą informaciją. Vartotojas atsisako visų reikalavimų Svetainės savininko atžvilgiu dėl Vartotojo suvesto turinio nemokamo naudojimo ir pristatymo.

2. Draudžiama bandyti daryti bet kokią įtaką Svetainės veiklos stabilumui, draudžiami nusikalstamo pobūdžio veiksmai, visų pirma susiję su kompiuteriniu įsilaužimu.

3. Draudžiami bet kokie veiksmai pažeidžiantys autorių teises ir gretutines teises.

4. Draudžiama viešinti su trečiaisiais asmenimis susijusią informaciją be šių asmenų atitinkamo įgaliojimo tokiam paviešinimui.

5. Draudžiami bet kokie veiksmai, galintys sutrikdyti Svetainės veikimą.

6. Draudžiama publikuoti turinį, neatitinkantį Lenkijos Respublikos teisės, visų pirma pornografinio pobūdžio turinį bei tokį, kuris propaguoja prievartą bei pažeidžia visuotinai priimtas geros moralės taisykles.

1. Svetainė nėra atsakinga už išorinius trikdžius, patiriamus priimant rodomą turinį.

2. Svetainė neprisiima atsakomybės už anketose nurodytą turinį. Subjektas atsakingas už šį turinį yra Vartotojas, naudojantis svetainėje pateiktas anketas.

3. Vartotojas naudodamasis Svetaine veikia savo rizika. Visų pirma, Svetainės savininkas neatsako už neviešos informacijos, pateiktos anketose paviešinimą.

4. Vartotojas įsipareigoja neįtraukti Svetainės savininko į jokius teisminio ir finansinio pobūdžio ginčus, kuriuose Svetainės savininkas nėra šalimi.

5. Svetainė neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius ir žalas, atsiradusias dėl Svetainės tinkamo ar netinkamo veikimo, visų pirma dėl veikimo nutraukimo.

6. Svetainės tinkamam veikimui neteikiama jokia garantija.

7. Svetainė įsipareigoja bendradarbiauti su valstybės įgaliotomis institucijomis, jei jos atlieka tyrimą dėl Vartotojo padarytos nusikalstamos veikos ar esant įtarimui padarius nusikalstamą veiką.

1. Klientų asmens duomenų valdytoju yra MORAD Sp. z o.o.

2. Asmens duomenys yra tvarkomi pagal teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, pagal įdiegtą Privatumo politiką, tokia apimtimi ir tikslais, kurie yra būtini užmegzti ir tinkamai įvykdyti elektroniniu būdu teikiamas Paslaugas.

3. Asmens duomenų tvarkymas, teisiškai pateisinama apimtimi ir tikslais, nepažeidžia asmens, kurio duomenys tvarkomi teisių ir asmens laisvių.

4. Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su duomenimis, juos keisti, pašalinti ar apriboti jo tvarkymą, teisę prieštarauti, teisę teikti skundą priežiūros institucijai.

5. Susisiekimas su asmeniu atsakingu už asmens duomenų tvarkymą Svetainėje yra galimas elektroniniu būdu adresu: it@morad.pl.

6. Asmens duomenų sunaikinimas gali būti atliktas atšaukiant sutikimą ar pateikiant teisiškai leidžiamą prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

7. Asmens duomenys nėra teikiami kitiems asmenims, išskyrus įgaliotiems asmenims pagal atitinkamus teisės aktus.

8. Galimos duomenų saugumo pažeidimo pasekmės yra minimalizuojamos taikant Svetainėje techninius sprendimus.


Powrót Do Góry