Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Słowacji Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
morad@morad.pl +48 58 694 91 50 +48 58 694 91 51 +48 609 772 466

Ogólne Warunki Sprzedaży I Gwarancji

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży I Gwarancji (dalej "sales-and-warranty-terms") obowiązują w zakresie umów dostawy i sprzedaży produktów oferowanych przez Morad Sp. z o. o. z siedzibą w Kartuzach wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000161342 zwanej dalej Dostawcą zawieranych pomiędzy Dostawcą a przedsiębiorcami jako nabywcami tych produktów, zwanymi dalej Nabywcami.

2. Szczegółowe warunki umów dostawy i sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Nabywcą mogą być regulowane przez jednorazową lub ramową umowę dostawy (lub sprzedaży), określającą warunki umowy odmiennie niż regulowano w sales-and-warranty-terms. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej, a sales-and-warranty-terms, wiążące są zapisy umowy szczegółowej.

3. Ogólne Warunki Gwarancji są częścią sales-and-warranty-terms i mają zastosowanie od chwili sprzedaży produktów.

4. Zamówienie złożone przez Nabywcę nie stanowi podstawy do zawarcia umowy w przypadku, gdy jest sprzeczne z sales-and-warranty-terms.

1. Cena określona w umowie lub ofercie Dostawcy jest ceną netto (bez podatku od towarów i usług) loco siedziba Dostawcy.

2. W przypadku podania w ofercie lub w umowie ceny dostawy krajowej w USD lub EUR to cena będzie przeliczana na PLN wg kursu sprzedaży danej waluty w NBP w dniu wystawienia faktury

3. Dostawca musi niezłocznie poinformować Nabywcę o wystąpieniu lub prognozowaniu opóźnienia dostawy oraz powiadomić o jego przyczynach i możliwym terminie dostawy. Wspólnie Dostawca i Nabywca ustalą dalsze krtoki postępowania. Opóźnienie dostawy nie może być przyczyną roszczeń w stosunkju do Dostawcy.

4. Dostawca za zrealizowane dostawy wystawia fakturę VAT. Dostawca dolicza podatek od towarów i usług do cen netto znajdujących się w ofercie lub w umowie w obowiązującej wysokości.

5. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, cena za zamówione produkty płatna jest w całości przed ich wydaniem Nabywcy. W przypadku faktury z odroczonym terminem płatności, data zapłaty jest liczona w dniu wpływu środków na konto Dostawcy.

6. W przypadku dostarczenia pdoruktów przed zapłatą całości ceny, wykrycie ewentualnych wad w odroczonych produktach nie stanowi podstawy do Nabywcy do wstrzymania płatności jakiejkolwiek części ceny.

7. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Nabywca jest zobowiązany do odebrania produktów w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Dostawcy informacji o gotowości produktów do odbioru. Nabywca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 20% ceny nieodebranych produktów, gdy Nabywca opóźni się z odbiorem powyżej 10 dni liczonych od bezskutecznego upływu ww. dwutygodniowego terminu. Jeżeli Nabywca nie odbierze w wyznaczonym terminie zamówionych produktów, Dostawca może również od umowy odstąpić. Dostawca jest uprawniony złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Nabywcy do odbioru produktów. Odstąpienie przez Dostawcę od umowy nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej. Dostawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

1. Dostawca ma prawo wssrzymać realizację przyjętego zamówjenia jeżeli Nabywca pozostaje w opóźnieniu w płatności należności za dostawę objętą tym zamówieniem, lub dostawę zrealizowaną wcześniej.

2. Zastrzega się prawo własności produktów na rzecz Dostawcy do czasu zapłaty całości ceny za nie.

Zakres obowiązywania Ogólnych Zasad Gwarancji

1. Dostawca udziela gwarancji na sprzedawane produkty na zasadach określonych w sales-and-warranty-terms na okres 1 roku od dnia wydania produkty Nabywcy.

2. Odmienne warunki gwarancji mogą być regulowane przez jednorazową lub ramową umowę dostaw pomiędzy Dostawcą a Nabywcą. W sytuacji sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w umowie szczegółowej, a sales-and-warranty-terms wiążące są zapisy umowy szczegółowej.

3. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność Dostawcy

4. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać produkty fabrycznie nowe i sprawne.

5. W przypadku stwierdzenia wady produktu Dostawca według swojego uznania usunie wadę lub wymieni produkt na nowy.

6. Reklamowane produkty z miejsca do którego nastąpiła ich dostawa będzie odbierał Dostawca.

7. W okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym Dostawca zapewnia doradztwo w zakresie konserwacji oraz użytkowania produktów.

Wyłączenia odpowiedzialności

8. Dostawca udziela gwarancji jedynie pierwszemu Nabywcy. Wyłącza się prawo Nabywcy do przenoszenia praw z tytułu gwarancji na osobę trzecią.

9. Wymagane jest przechowywanie paczek w przewiewnych pomieszczeniach, z dala od kwasów, ługów i innych substancji korozyjnych. W przypadku składowania na otwartej przestrzeni , paczki muszą być rozszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką, a folią opakowaniową, oraz zabezpieczone przed deszczem ,śniegiem, nadmiernym nasłonecznieniem, plandekami przepuszczającymi powietrze i zapewniającymi obieg powietrza.

10. Gwarancja nie obejmuje:

a) Produktów, które zostały uszkodzone podczas transportu innego niż transport Dostawcy,

b) Produktów, które zostały uszkodzone w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności zostały wykonane przez Dostawcę lub na ryzyko Dostawcy,

c) Korzystania niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy,

d) Uszkodzeń mechanicznych,

e) Uszkodzeń, które powstały w wyniku przeróbki produktów bez wiedzy Dostawcy,

f) Wtórnych uszkodzeń, które powstały w wyniku użytkowania produktu mimo dostrzeżonej pierwotnej wady, chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Osobą odpowiedzialną za ocenę przyczyn rzeczonych uszkodzeń jest Dostawca. Może on naprawiać lub wymieniać uszkodzone produkty odpłatnie.

11. Dostawca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek wady produktów, w tym wynikające z przerw w prowadzeniu działalności, utraty przychodów, przerw w funkcjonowaniu systemów, w które produkty zostały wbudowane ani za wszystkie inne szkody (bezpośrednie i pośrednie) oraz koszty z nimi związane wynikające z wadliwości produktów.

12. Dostawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i powtórnym montażem produktów, jak i żadnych innych kosztów z tym związnych (bezpośrednio i pośrednio).

Przebieg realizacji gwarancji

1. Dostawca przyjmować będzie zgłoszenia gwarancyjne Nabywcy na piśmie lub przesyłane pocztą elektroniczną reklamacje@morad.pl. Dostawca jest zobowiązany do wymiany lub naprawy wadliwego produktu w ciągu 21 dni roboczych od doręczenia reklamacji.

2. Koszt transportu wadliwych produktów ponosi Dostawca z tym ustaleniem, że w przypadku swierdzenia bezzasadnej reklamacji koszt transportu produktu do siedziby Dostawcy i powrotnie do Nabywcy pokrywa Nabywca w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty tych kosztów.

3. Dostawca powiadomi Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę produktu, jeżeli stwierdzi, że nie odpowiada z tytułu gwarancji za zgłoszoną niesprawność lub uszkodzenie produktu.

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej, podobnie jak te wykonane z innych materiałów, dla zachowania dobrego wyglądu oraz odporności na korozję muszą być czyszczone i konserwowane.

Zalecane narzędzia do czyszczenia stali nierdzewnej:

Tkanina, skóra zamszowa, gąbka nylonowa, szczotki ze stali nierdzewnej. Nie wolno stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, ani stalowych poduszek do szorowania.

Pierwsze czyszczenie najlepiej wykonać przed przekazaniem obiektu. Czyszczenie na tym etapie ma na celu usunięcie wszelkich zabrudzeń powstałych podczas transportu oraz montażu. Do czyszczenia najlepiej użyć ciepłej wody z mydłem lub łagodnym detergentem. Następnie spłukać zimną wodą i wytrzeć do sucha. Ewentualne pozostałości cementu i zaprawy należy usuwać roztworem zawierającym niewielką ilość kwasu fosforowego, a następnie spłukać zimną wodą, najlepiej zdemineralizowaną. W żadnym wypadku stali nierdzewnej nie wolno czyścić silnymi detergentami, ani produktami zawierającymi chlorki.

Ponieważ brud i osad pozostający zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej może zainicjować korozję i zmatowienie powierzchni, konieczne jest cykliczne mycie i czyszczenie tych elementów także w czasie użytkowania. W środowisku o niewielkim zanieczyszczeniu, zabieg ten należy powtarzać co 6-12 miesięcy, natomiast w środowisku nadmorskim, przemysłowym i wielkomiejskim co 3-6 miesięcy.

Brak okresowego mycia i czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej jak również wykonanie tych zabiegów przy użyciu niewłaściwych narzędzi i środków czyszczących, może prowadzić do powstania korozji.

1. Prawo polskie będzie właściwe dla rozwiązywania sporów wynikających z podpisanych umów. W przypadku konieczności sądowego rozstrzygnięcia sądem właściwym będzie sąd siedziby Dostawcy.

2. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Powrót Do Góry