Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Polski Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
moradsk@morad.eu +42 190 241 11 01

Všeobecné obchodné a záručné podmienky

1. Tieto všeobecné obchodné a záručné podmienky (ďalej len "sales-and-warranty-terms") sa vzťahujú na zmluvy o dodávke a predaji produktov ponúkaných spoločnosťou Morad Sp. z oo so sídlom v obci Kartuzy zapísanou v obchodnom registri pod číslom KRS 0000161342 (ďalej len Dodávateľ) uzatváraných medzi Dodávateľom a podnikateľmi ako kupujúcimi tieto produkty (ďalej len Kupujúci).

2. Podrobné podmienky dohody o dodávke a predaji medzi Dodávateľom a Kupujúcim môže byť upravené jednotnou alebo rámcovou zmluvou o dodávke (alebo predaji) určujúcou iné podmienky než uvedené v sales-and-warranty-terms. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v podrobnej zmluve a sales-and-warranty-terms, za záväzné sa považujú ustanovenia podrobnej zmluvy.

3. Všeobecné záručné podmienky sú časťou sales-and-warranty-terms a uplatňujú sa od dňa predaja výrobkov.

4. Objednávka predložená kupujúcim nie je dôvodom k uzavretiu dohody, ak je v rozpore s sales-and-warranty-terms.

1. Cena uvedená vo zmluve alebo ponuke dodávateľa je cena netto (bez dane z tovarov a služieb) loco sídlo Dodávateľa.

2. Ak je v ponuke alebo zmluve uvedená cena vnútroštátnej dodávky v USD alebo EUR, cena bude prevedená do PLN podľa aktuálneho kurzu v NBP ku dňu vystavenia faktúry.

3. Dodávateľ je povinný bezohľadne informovať kupujúceho o možnosti oneskorenia dodávky, vysvetliť príčiny oneskorenia a určiť predpokladaný termín dodania. Spoločne Dodávateľ a Kupujúci sa dohodnú na ďalšom konaní. Oneskorenie dodávky nemôže byť predmetom sťažnosti voči Dodávateľovi.

4. Dodávateľ po dokončení dodávky vystaví faktúru DPH. Dodávateľ je povinný započítať daň z tovarov a služieb k cene netto uvedenej v ponuke alebo vo zmluve v príslušnej výške.

5. Ak sa strany nedohodnú inak, cena za objednaný tovar sa platí v plnej výške pred obdržaním tovaru Kupujúcim. V prípade faktúry s odloženou splatnosťou za termín uskutočnenia splatnosti sa považuje deň zaevidovania splatnosti na účte Dodávateľa.

6. V prípade dodania výrobkov pred zaplatením celkovej ceny prípadne odhalené chyby v produkte nie sú pre Kupujúceho dostatočným dôvodom pre oneskorenie splatnosti akejkoľvek časti ceny.

1. Dodávateľ má právo pozastaviť realizáciu prijatej objednávky, ak kupujúci mešká s úhradou splatnosti za dodávku špecifikovanú v tejto objednávke alebo akúkoľvek objednávku uskutočnenú skôr.

2. Produkt je majetkom Dodávateľa do dňa splatnosti celej sumy za objednaný produkt.

Rozsah platnosti Všeobecných záručných podmienok

1. Dodávateľ poskytuje záruku na predávané výrobky za podmienok stanovených v psales-and-warranty-terms po dobu jedného roka odo dňa obdržania výrobkov Kupujúcim.

2. Odlišné podmienky záruky môžu byť regulované jedinečnou alebo rámcovou zmluvou medzi Dodávateľom a Kupujúcim. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v podrobnej zmluve a sales-and-warranty-terms za záväzné sa považujú ustanovenia podrobnej zmluvy.

3. Na základe článku. 558 § 1 Občianskeho zákonníka strany vylučujú zodpovednosť Dodávateľa vo veci ručenia.

Zodpovednosť dodávateľa

4. Dodávateľ sa zaväzuje predávať výrobky nové a vo funkčnom stave.

5. V prípade zistenia chyby produktu sa Dodávateľ zaväzuje podľa svojho úsudku závadu odstrániť alebo vymeniť produkt za nový.

6. Reklamované produkty z miesta, kde bola uskutočnená ich dodávka, vyzdvihne Dodávateľ.

7. Počas záručnej doby a po záručnej dobe Dodávateľ poskytuje poradenstvo v oblasti údržby a používania výrobkov.

Vylúčenie zodpovednosti

8. Dodávateľ poskytuje záruku iba prvému Kupujúcemu. Nárok na záruku nie je možné preniesť na tretiu osobu.

9. Záruka sa nevzťahuje na:

a) výrobky, ktoré boli poškodené v priebehu prepravy mimo prepravy Dodávateľa,

b) výrobky, ktoré boli poškodené v dôsledku skladovania, inštalácie a údržby v nesúlade s technickou a užívateľskou dokumentáciou, manuálom alebo pokynmi Dodávateľa, ak tieto činnosti neboli podniknuté na riziko Dodávateľa,

c) Použitie non-kompatibilný s technicko-fyzikálne, pokyny alebo odporúčania dodávatelia,

d) Mechanické poškodenia,

e) Poškodenie, ktoré vznikli modifikáciou výrobkov bez súhlasu Dodávateľa,

f) Sekundárne škody vyplývajúce z použitia výrobku napriek viditeľným nedostatkom, pokiaľ Dodávateľ po upozornení na zistené vady neodporučil pokračovať v používaní chybného výrobku. Osoba zodpovedná za posúdenie dôvodov vzniknutej škody je Dodávateľ. Je možné opraviť alebo nahradiť poškodené výrobky za odplatu.

10. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku vád v produktoch, vrátane tých, ktoré súvisia s prerušením činnosti, stratou príjmov, prerušením prevádzky systémov, v ktorých boli namontované produkty, ani za iné škody (priame a nepriame) a súvisiace náklady vyplývajúce z vád výrobkov.

11. Dodávateľ nie je povinný hradiť akékoľvek náklady spojené s odstránením a opätovnou montážou výrobkov, ako aj všetky ostatné náklady s týmto súvisiace (priamo i nepriamo).

Priebeh realizácie záruky.

1. Dodávateľ prijíma reklamácie Kupujúceho v písomnej forme poslané poštou alebo elektronický na adresu: reklamacje@morad.pl. Dodávateľ je povinný závadu odstrániť alebo vymeniť produkt za nový do 21 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácii.

2. Náklady Prepravy chybných výrobkov znáša dodávateľ . V prípade neopodstatnenej reklamácii úhradu nákladov na prepravu tovaru k Dodávateľovi a spätne uhradí Kupujúci do 7 dní od prijatia žiadosti o platbu týchto nákladov.

3. Dodávateľ je povinný oznámiť Kupujúcemu, a navrhnúť platenú opravu alebo výmenu výrobku, ak zistí, že hlásená chyba alebo škoda nepodlieha záruke.

1. Poľské právo bude použiteľné pre riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv Ak je nevyhnutný súdny zmier príslušným súdom je súd podľa sídla Dodávateľa.

2. V ostatných veciach záväzné sú ustanovenia Občianskeho zákonníka.


Powrót Do Góry