Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Polski Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
moradsk@morad.eu +42 190 241 11 01

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je MORAD Sp. z o.o. so sídlom Kartuzy, ul. Kościerska 13, PSČ: 83-300, registračné číslo spoločnosti KRS 0000161342, DIČ 5890009427, IČO 008478244. Spoločnosť chráni osobné údaje v súlade s požiadavkami všeobecne platných právnych predpisov, a zhromaždené údaje skladuje na vhodne zabezpečených serveroch.
Skratka GDPR znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1. Vážime si vaše právo na súkromie a dbáme o bezpečnosť údajov.

2. Webové sídlo realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní:

a) cez dobrovoľné poskytnutie údajov prostredníctvom formulárov,

b) ukladaním na konečných zariadeniach malých dátových súborov (tzv. cookies),

c) odosielaním newslettera, na základe predchádzajúceho súhlasu,

d) odosielaním správ, ktoré obsahujú obchodné informácie, na základe predchádzajúceho súhlasu,

e) realizovaním marketingových opatrení sprostredkovateľmi, len na základe predchádzajúceho súhlasu.

1. Prevádzkovateľ Webového sídla je súčasne Prevádzkovateľom osobných údajov jeho klientov.

2. Prevádzkovateľ Webového sídla je súčasne Prevádzkovateľom osobných údajov osôb, ktoré sa prihlásili na newsletter.

3. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov, podľa implementovanej Politiky súkromia, v nevyhnutnom rozsahu a na účely nadviazania a riadnej realizácie Služieb poskytovaných elektronickou cestou.

4. Spracúvanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a za účelom realizácie oprávnených záujmov (právne opodstatnených cieľov) neporušuje práva a slobody dotknutej osoby.

5. Každá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na výmaz alebo na obmedzenie spracovania, právo podať námietku a aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

6. Kontakt s osobou, ktorá dohliada spracovanie osobných údajov no webovom sídle, je možný elektronickou cestou na e-mailovej adrese: it@morad.pl.

7. Vymazanie osobných údajov je účinné zrušením súhlasu s ich spracovaním alebo uplatnením právne oprávnenej námietky ohľadom spracovania osobných údajov.

8. Osobné údaje sa neposkytujú žiadnym subjektom, okrem oprávnených na základe príslušných právnych predpisov.

9. Následky prípadného porušenia bezpečnosti osobných údajov minimalizujú použité technické riešenia na Webovom sídle.

1. Webové sídlo hromadí údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom.

2. Webové sídlo môže ukladať údaje o parametroch pripojenia (čas, IP adresa).

3. Osobné údaje poskytnuté vo formulároch môžu byť poskytnuté tretím osobám za účelom obsluhy a realizácie objednávky.

4. Osobné údaje poskytnuté vo formulároch sa spracúvajú na účely vyplývajúce z funkcie určitého formulára, napr. na obsluhu žiadosti o servis alebo obchodný kontakt.

5. Osobné údaje poskytnuté vo formulároch sa považujú za dôverné a nie sú sprístupňované neoprávneným osobám.

66. Osobné údaje poskytnuté vo formulároch môžu byť poskytnuté subjektom zabezpečujúcim technickú realizáciu niektorých služieb – uvedené sa predovšetkým vzťahuje na poskytovanie údajov o vlastníkovi registrovanej domény subjektom, ktoré prevádzkujú internetové domény, sprostredkúvajú realizáciu platieb alebo aj iným subjektom, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje v uvedenom rozsahu.

1. Webové sídlo využíva cookie súbory.

2. Cookie súbory (tzv. cookies) sú internetové dáta, predovšetkým textové súbory, ktoré sa ukladajú na konečnom zariadení Používateľa webového sídla a sú určené na používanie webových stránok tohto Webového sídla. Cookie súbory obyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich skladovania na konečnom zariadení a jedinečné identifikačné číslo.

3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookie súbory na konečnom zariadení Používateľa Webového sídla a má k ním prístup je Prevádzkovateľ.

Cookie súbory sa využívajú na nasledujúce účely:

a) vytvoriť štatistické údaje, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Používatelia Webového sídla využívajú webové stránky, čo Ďalej pomáha zlepšiť ich štruktúru a obsah,

b) udržať spojenie Používateľa s Webovým sídlom (po prihlásení), vďaka čomu Používateľ nemusí na každej webovej stránke Webového sídla opakovanie zadávať prihlasovacie meno a heslo,

c) určiť profil Používateľa, aby sa mohol zobrazovať jemu prispôsobený reklamný obsah, najmä od spoločnosti Google.

4. V rámci Webového sídla sa využívajú dva základné druhy cookie súborov: „dočasné” (session cookie) a „pevné” (persistent cookie). Dočasné cookie sú prechodné súbory ukladané na konečnom zariadení Používateľa po dobu odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Pevné cookie súbory sa ukladajú na konečnom zariadení Používateľa určitú dobu, podľa parametrov cookie súboru alebo do času ich odstránenia Používateľom.

5. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) bežné povoľuje ukladanie cookie súborov na konečnom zariadení Používateľa. Používatelia Webového sídla môžu tieto nastavenia meniť. Webový prehliadač umožňuje tiež odstránenie cookie súborov. Cookie súbory sa môžu tiež automaticky blokovať. Podrobné údaje o tom nájdete v pomoci alebo dokumentácii webového prehliadača.

6. Obmedzenia vo využívaní cookie súborov môžu mať vplyv na niektoré funkčnosti dostupné na webových stránkach Webového sídla.

7. Cookie súbory uložené v konečnom zariadení Používateľa Webového sídla môžu tiež využívať inzerenti a obchodní partneri.

8. Odporúčame prečítanie politiky ochrany súkromia týchto spoločností, aby ste sa zoznámili so zásadami využívania cookie súborov na štatistické účely: Politika ochrany súkromia Google Analytics.

9. Cookie súbory môžu využívať reklamné spoločnosti, predovšetkým spoločnosť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, v aký používateľ využíva Webové sídlo. Na tieto účely môžu ukladať údaje o navigačnej dráhe používateľa alebo dobe zdržiavania sa na určitej webovej stránke.

10. Používateľ môže prehliadať a editovať v oblasti vlastných preferencií údaje vyplývajúce z cookie súborov zhromaždených reklamnou spoločnosťou Google pomocou nástroja: Google ADS.

1. Používateľ môže zmeniť nastavenia prehliadača. Týmto oznamujeme, že vypnutie obsluhy cookie súborov nevyhnutných pre overenie, zaručenie bezpečnosti a udržanie preferencií používateľa môže sťažiť, a v krajných prípadoch aj znemožniť využívanie webových stránok.

1. Údaje sa poskytujú vonkajším subjektom len v rámci platnej legislatívy.

2. Údaje, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby, sa poskytujú len na základe súhlasu tejto osoby.

3. Prevádzkovateľ môže byť zaviazaný poskytnúť oprávneným orgánom údaje zhromaždené Webovým sídlom na základe ich oprávnenej žiadosti a v rozsahu vyplývajúcom z tejto žiadosti.


Powrót Do Góry