Uľahčiť prístup

Prevádzkovateľ údajov je MORAD Sp. z o. o. so sídlom Kartuzy, ul. Kościerska 13, kód: 83-300, KRS 0000161342, NIP 5890009427, REGON 008478244. Ochrana údajov sa vykonáva v súlade s požiadavkami všeobecne platných právnych predpisov a sú uložené na zabezpečených serveroch.
Pod pojmom „GDPR“ sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení Smernica 95/46/ES.

Informačná doložka právne oprávnený záujem (monitorovanie pre dodávateľov, klientov, hostí, dodávateľov)

V zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/EC (ďalej len: GDPR) informujem, že:

1. Správcom Vašich osobných údajov je MORAD Sp. z o. o. so sídlom v Kartuzoch, na ktorú sa môžete obrátiť:

a) Zaslaním korešpondencie v písomnej forme na adresu: ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy

b) telefonicky na č tel: +48 58 681 23 92 ext. 666

c) E-mailom na: rodo@morad.pl

2. Váš obraz môže byť spracovaný v rámci videomonitorovania umiestneného v sídle MORAD v Tuchom na ul.Tęczowa 41, ktorý patrí správcovi a je prevádzkovaný za účelom zaistenia bezpečnosti osôb a ochrany majetku na základe oprávneného záujmu uvedeného v čl. . 6 sekcia 1 písm f GDPR

3. Vaše osobné údaje budú sprístupnené príjemcom oprávneným podľa zákona a spracovateľským subjektom v oblasti IKT a servisnej podpory.

4. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu až 90 dní

5. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu, obmedzenie spracovania, vznesenie námietky, ich vymazanie a prenos, avšak úplne vymazané môžu byť vaše údaje až po uplynutí lehoty na uplatnenie nárokov.

6. Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

7. Vaše osobné údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom, vrátane rozhodovania, vrátane profilovania.

1. Rešpektujeme právo na súkromie a starostlivosť o bezpečnosť údajov.

2. Webová stránka plní funkcie získavania informácií o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

a) prostredníctvom údajov dobrovoľne uvedených vo formulároch,

b) ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. „cookies“),

c) zasielaním newsletteru s predchádzajúcim súhlasom,

d) zasielaním správ obsahujúcich obchodné informácie s predchádzajúcim súhlasom,

e) vykonávaním marketingových aktivít spolupracujúcich subjektov, len s predchádzajúcim súhlasom.

Všeobecné informácie

1. Rešpektujeme právo na súkromie a starostlivosť o bezpečnosť údajov.

2. Webová stránka plní funkcie získavania informácií o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

a) prostredníctvom údajov dobrovoľne uvedených vo formulároch,

b) ukladaním súborov cookie na koncových zariadeniach (tzv. „cookies“),

 

c) zasielaním newsletteru s predchádzajúcim súhlasom,

d) zasielaním správ obsahujúcich obchodné informácie s predchádzajúcim súhlasom,

e) vykonávaním marketingových aktivít spolupracujúcich subjektov, len s predchádzajúcim súhlasom.

správca údajov

1. Poskytovateľ služieb webových stránok je správcom údajov svojich zákazníkov.

2. Poskytovateľ služby je zároveň Správcom osobných údajov osôb prihlásených na odber newslettera.

3. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, v súlade s implementovanými Zásadami ochrany osobných údajov, v rozsahu a na účel, ktorý je potrebný na zriadenie a riadne vykonávanie Služieb poskytovaných elektronicky.

4. V rozsahu a za účelom, ktorý je potrebný na splnenie oprávnených záujmov (zákonom oprávnené účely), nedochádza pri spracúvaní k porušeniu práv a slobôd dotknutej osoby.

5. Každá osoba má právo na prístup k údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

6. Kontakt s osobou dohliadajúcou na spracúvanie osobných údajov na Webovej stránke je možný elektronicky na e-mailovej adrese: it@morad.pl.

7. K vymazaniu osobných údajov môže dôjsť v dôsledku odvolania súhlasu alebo podania právne prípustnej námietky proti spracovaniu osobných údajov.

8. Osobné údaje nie sú sprístupnené iným subjektom ako subjektom oprávneným podľa platných právnych predpisov.

9. Účinky možného narušenia bezpečnosti údajov sú minimalizované vďaka technickým riešeniam použitým na Webovej stránke.

Informácie vo formulároch

1) Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne.

2) Webová stránka môže ukladať aj informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

3) Údaje vo formulári nie sú sprístupnené tretím osobám inak ako so súhlasom užívateľa.

4) Údaje uvedené vo formulári môžu predstavovať množinu potenciálnych zákazníkov, evidovaných Prevádzkovateľom stránky v registri vedenom Generálnym inšpektorom ochrany osobných údajov.

5) Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napríklad vybavenie servisnej požiadavky alebo obchodného kontaktu.

 

6) Údaje uvedené vo formulároch môžu byť odovzdané subjektom technicky poskytujúcim niektoré služby - najmä sa to týka prenosu informácií o držiteľovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén, služieb spracovania platieb alebo iným subjektom s ktorou Prevádzkovateľ Stránky v tejto súvislosti spolupracuje.

Informácie o súboroch cookie

1) Web používa cookies.

2) Cookies (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3) Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Webovej stránky a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Webovej stránky.

Cookies sa používajú na tieto účely:

a) Vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah.

b. Udržiavanie relácie Používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka ktorej Používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webu.

c) Určenie profilu používateľa za účelom zobrazovania materiálov na mieru v reklamných sieťach, najmä v sieti Google. Osobné údaje/cookies môžu byť použité na personalizáciu reklamy.

4) Webová stránka používa dva základné typy súborov cookie: „súbory cookie relácie“ a „trvalé súbory cookie“. Cookies „relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch cookies alebo do ich vymazania Používateľom.

5) Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webových stránok môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Je tiež možné automaticky blokovať cookies.Podrobné informácie o tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentácii vášho webového prehliadača.

6) Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

7) Cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom Webovej stránky.

8) Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste sa oboznámili so zásadami používania súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov Google.

9) Súbory cookie môžu byť využívané reklamnými sieťami, najmä sieťou Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používateľ používa webovú stránku. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase strávenom na danej stránke.

10) Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, používateľ môže prezerať a upravovať informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: Google Ads.

Spravovať súbory cookie

1) Ak si užívateľ neželá prijímať cookies, môže zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Vyhradzujeme si, že zakázanie používania cookies potrebných na autentifikačné procesy, bezpečnosť a udržiavanie užívateľských preferencií môže sťažiť a v extrémnych prípadoch znemožniť používanie webovej stránky.

Zdieľanie údajov

1) Údaje môžu byť sprístupnené externým subjektom len v medziach povolených zákonom.

2) Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa sprístupňujú len so súhlasom tejto osoby.

3) Správca môže byť povinný poskytnúť informácie zhromaždené Webovou stránkou oprávneným orgánom na základe zákonných žiadostí v rozsahu vyplývajúcom zo žiadosti.