Flaga Wielkiej Brytani Flaga Norwegii Flaga Niemiec Flaga Polski Flaga Litwy Flaga Szwecji Flaga Danii
moradsk@morad.eu +42 190 241 11 01

Naše pobočky

Naše pobočky definujú podmienky používania servisu morad.pl. Stanovuje práva a povinnosti používateľov a prevádzkovateľov servisu.

1) Naše pobočky servisu - dokument definujúci podmienky používania servisu a poskytovanie služieb morad.pl.

2) Morad.pl - internetový servis v doméne morad.pl pôsobiaci na adrese http://www.morad.pl, ktorého majiteľom je Morad Sp. z o. o., Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, adres e-mail: morad@morad.pl.

3) Používateľ - osoba, ktorá s pomocou internetovej siete využivá možností, ktoré ponúka servis morad.pl.

4) Servis - vo Všeobecných podmienkach servisu pojem servis sa vždy vzťahuje na servis morad.pl.

5) Používateľský účet - individuálny, registrovaný používateľom užívateľský účet v servise morad.pl identifikovaný jedinečným určeným používateľom menom a heslom, založenie účtu je zároveň registráciou v databáze používateľov morad.pl.

6) Obsluha servisu - osoby konajúce so súhlasom majiteľa servisu.

7) Partner servisu - osoba spolupracujúca s majiteľom servisu.

1) Používaním servisu používateľ vyjadruje súhlas so všeobecnými podmienkami servisu.

2) Servis umožňuje užívateľom prezerať, sťahovať materiály a vytvárať správy pomocou kontaktného formulára.

3) Majiteľ servisu si vyhradzuje právo zaviesť poplatky za služby.

4) Správcou osobných údajov zhromaždených v servise je Morad Sp. z o. o., Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, adres e-mail: morad@morad.pl.

5) Užívateľom servisu môže byť len dospelá osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo za súhlasu zákonného zástupcu používať servis.

6) Majiteľ servisu si vyhradzuje právo zmeniť akúkoľvek funkčnosť servisu alebo pravidlá činnosti, najmä zastaviť činnosť. V dôsledku týchto aktivít používatelia nemajú právo na akýkoľvek nárok voči vlastníkovi servisu.

7) Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov pre technické, štatistické a marketingové účely prostredníctvom obsluhy servisu a súhlasí s obdržiavaním marketingových informácií posielaných obsluhou alebo partnermi servisu.

8) Osobné údaje uložené v servise môžu byť používané pre technické, štatistické a marketingové účely obsluhou alebo partnermi servisu.

9) Údaje zadávané prostredníctvom formulárov sú zhromažďované, uchovávané a spracované v súlade s platnými právnymi predpismi.

10) Všetky chyby a problémy týkajúce sa prevádzky servisu používateľ je povinný hlásiť na e-mailovej adrese: webmaster@morad.pl.

1) Používateľ súhlasí s nepodplatným používaním informácií, ktoré uvádza vo formulároch nachádzajúcich sa v servise. Používateľ nemá žiadny nárok na sťažností voči majiteľovi servisu z dôvodu nepodplatného použitia a prezentácií informácií uvedených používateľom.

2) Nie sú povolené žiadne pokusy ovplyvnenia stabilnej prevádzky servisu, trestné činy, najmä patriace k počítačovej kriminalite.

3) Nie sú povolené žiadne činnosti vedúce k porušovaní autorského práva a súvisiacich práv.

4) Je zakázané zverejňovať informácie týkajúce sa tretích strán bez príslušného oprávnenia na ich publikáciu.

5) Nie sú povolené žiadne činností, ktoré by mohli destabilizovať fungovanie servisu.

6) Nie je povolené zverejňovať informácie, ktoré sú v rozpore s poľským právom, najmä pornografické, podporujúce násilie a porušujúce všeobecne uznávané pravidlá.

1) Prevádzkovateľ servisu nie je zodpovedný za vonkajšie obmedzenia, ktoré môžu spôsobiť poruchy v prezentovaní obsahu servisu.

2) Prevádzkovateľ servisu nie je zodpovedný za obsah informácií uvedených vo formulároch. Subjektom zodpovedným za obsah informácií uvádzaných vo formulároch je používateľ servisu.

3) Používateľ servisu používa servis na vlastné nebezpečenstvo. Najmä, majiteľ servisu nie je zodpovedný za zverejnenie utajovaných informácií v rámci formulárov.

4) Používateľ vyhlasuje, že nebude zapájať majiteľa do súdnych a finančných sporov, v ktorých majiteľ nie je stranou.

5) Prevádzkovateľ servisu nie je zodpovedný za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z nesprávneho fungovania alebo nefunkčnosti servisu, najmä z prestávok v jeho prevádzke.

6) Prevádzkovateľ servisu nezaručuje správne fungovanie servisu.

7) Servis súhlasí s právom spolupracovať s orgánmi štátnej správy v prípade konania činnosti proti Používateľovi v dôsledku spáchania nim trestného činu alebo podozrenia zo spáchania trestného činu.

1) Administrátorom osobných údajov zákazníkov je firma Morad Sp. z.o.o.

2) Osobné údaje sú používané so súladom so všeobecnými podmienkami a legislatívou za účelom poskytovaných služieb elektronickou formou.

3) V rozsahu a účelu obchodovania (právne regulovaných účelov), spracovanie osobných údajov nemá vplyv na práva a slobodu osoby na ktorú sa to sťahuje

4) Každý má právo prístupu k osobným údajom, ich korekcii, zrušenia alebo obmedzenia ich spracovania, právo nesúhlasu, právo na podanie sťažnosti na ústavný orgán.

5) Kontakt na osobu ktorá je zodpovedná za spracovanie osobných údajov je uvedená na web stránke a je možný na adrese it@morad.pl

6) Zrušenie osobných údajov môže byť spôsobené cez zrušenie súhlasu buď právne regulovaného nesúhlasu pre spracovanie osobných údajov

7) Osobné údaje niesu dostupné pre iné orgány okrem tých stanovených právom

8) Ochrana osobných údajov je maximalizovaná vďaka použitým technickým riešeniam.


Powrót Do Góry