Uľahčiť prístup

Wstęp

Tieto pravidlá definujú pravidlá používania webovej stránky morad.pl. Špecifikuje práva a povinnosti používateľov a správcov webových stránok.

definícia

1) Predpisy - tento dokument definujúci pravidlá používania a poskytovania služieb morad.pl.

2) Morad.pl - webová stránka prevádzkovaná na doméne morad.pl, prevádzkovaná na internetovej adrese http://www.morad.pl, vlastnená spoločnosťou Morad Sp. z o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, e-mailová adresa: morad@morad.pl.

3) Používateľ – osoba, ktorá využíva možnosti, ktoré ponúka morad.pl prostredníctvom internetu.

4) Služba – vždy, keď sa v pravidlách zmieňuje o službe, ide o synonymum webovej stránky morad.pl.

5) Užívateľský účet - individuálny, elektronický účet zaregistrovaný užívateľom na stránke morad.pl, identifikovaný jedinečným užívateľským menom a heslom, ktoré si zvolí a ktoré je zároveň záznamom v databáze užívateľov stránky morad.pl.

6) Služba webovej stránky - osoby konajúce na základe poverenia vlastníka webovej stránky.

7) Partner webovej stránky – subjekt spolupracujúci s webovou stránkou.

Všeobecné pravidlá

1) Používanie webovej stránky predstavuje súhlas používateľa s pravidlami.

2) Webová stránka umožňuje používateľom prehliadať, sťahovať materiály a vytvárať správy pomocou kontaktného formulára.

3) Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo zaviesť poplatky za poskytované služby.

4) Správcom osobných údajov zhromaždených na Webovej stránke je Morad Sp. z o., ul. Kościerska 13, 83-300, Kartuzy, e-mailová adresa: morad@morad.pl.

5) Používateľom Stránky môže byť len plnoletá osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony alebo ktorá má súhlas zákonného zástupcu na používanie Webovej stránky.

6) Vlastník webovej stránky si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu funkčnosti webovej stránky a na zmenu zásad fungovania, najmä na prerušenie prevádzky. V dôsledku takéhoto konania nemajú Užívatelia nárok na žiadne nároky voči vlastníkovi Webovej stránky.

7) Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na technické, štatistické a marketingové účely prevádzkovateľom webovej stránky a súhlasí so zasielaním komerčného obsahu zasielaného prevádzkovateľom webovej stránky alebo partnermi webovej stránky.

8) Osobné údaje uložené na webovej stránke môžu byť profilované a spracovávané na technické, štatistické a marketingové účely službou webovej stránky a partnermi webovej stránky.

9) Údaje vložené na Webovú stránku sa zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi.

10) Používateľ sa zaväzuje nahlásiť akékoľvek chyby a problémy s fungovaním Webovej stránky na e-mailovú adresu: webmaster@morad.pl.

Používanie webovej stránky

1) Používateľ súhlasí s bezplatným použitím obsahu zadaného používateľom prostredníctvom formulárov dostupných na Webovej stránke. Používateľ sa vzdáva akýchkoľvek nárokov voči vlastníkovi Webovej stránky na bezplatné používanie a prezentáciu obsahu zadaného Používateľom.

2) Akékoľvek pokusy o ovplyvňovanie stability Webovej stránky, trestná činnosť, najmä hackerstvo sú zakázané.

3) Akékoľvek konanie porušujúce autorské a súvisiace práva sú zakázané.

4) Je zakázané zverejňovať informácie týkajúce sa tretích osôb bez príslušného oprávnenia na ich zverejnenie.

5) Akékoľvek činnosti, ktoré môžu destabilizovať fungovanie Webovej stránky, sú zakázané.

6) Je zakázané zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s poľským právom, najmä obsah, ktorý je pornografický, propaguje násilie alebo porušuje všeobecne uznávané zvyky.

Zodpovednosť

1) Webová stránka nezodpovedá za externé narušenie príjmu prezentovaného obsahu.

2) Webová stránka nezodpovedá za obsah prezentovaný vo formulároch. Subjekt zodpovedný za tento obsah je Používateľ pomocou formulárov obsiahnutých na webovej stránke.

3) Používateľ, ktorý používa webovú stránku, koná na vlastné riziko. Predovšetkým vlastník webovej stránky nezodpovedá za zverejnenie utajovaných skutočností vo formulároch.

4) Používateľ sa zaväzuje nezaťahovať majiteľa Webovej stránky do žiadnych právnych alebo finančných sporov, ktorých účastníkom nie je vlastník Webovej stránky.

5) Webová stránka nezodpovedá za žiadne straty a škody vyplývajúce zo správnej alebo chybnej prevádzky webovej stránky, najmä za prerušenia jej prevádzky.

6) Neposkytujú sa žiadne záruky na správne fungovanie webovej stránky.

7) Webová stránka sa zaväzuje spolupracovať s oprávnenými štátnymi orgánmi v dôsledku konaní voči Používateľovi v dôsledku spáchaného trestného činu alebo podozrenia zo spáchania trestného činu.

Ochrana osobných údajov

1. Správcom osobných údajov Zákazníkov je MORAD Sp. z o. o

 

2. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, v súlade s implementovanými Zásadami ochrany osobných údajov, v rozsahu a na účel, ktorý je potrebný na zriadenie a riadne vykonávanie Služieb poskytovaných elektronicky.

3. V rozsahu a za účelom, ktorý je potrebný na splnenie oprávnených záujmov (zákonom oprávnené účely), nedochádza pri spracúvaní k porušeniu práv a slobôd dotknutej osoby.

4. Každá osoba má právo na prístup k údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

5. Kontakt s osobou dohliadajúcou na spracúvanie osobných údajov na Webovej stránke je možný elektronicky na e-mailovej adrese: it@morad.pl.

6. K vymazaniu osobných údajov môže dôjsť v dôsledku odvolania súhlasu alebo podania právne prípustnej námietky proti spracovaniu osobných údajov.

7. Osobné údaje nie sú sprístupnené iným subjektom ako subjektom oprávneným podľa platných právnych predpisov.

8. Účinky možného narušenia bezpečnosti údajov sú minimalizované vďaka technickým riešeniam použitým na Webovej stránke.