Uľahčiť prístup

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné predajné a záručné podmienky (ďalej len „predajné a záručné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy o dodávke a predaji produktov ponúkaných spoločnosťou Morad Sp. z o. o. so sídlom v Kartuzy, zapísaná v registri podnikateľov pod číslom KRS 0000161342, ďalej len dodávateľ, uzatvorená medzi dodávateľom a podnikateľmi ako odberateľmi týchto produktov, ďalej len kupujúci.

2. Podrobné dodacie podmienky a kúpno-predajné zmluvy medzi dodávateľom a kupujúcim môžu byť upravené jednorazovou alebo rámcovou dodacou (alebo kúpno-predajnou) zmluvou, ktorá špecifikuje zmluvné podmienky odlišne od tých, ktoré sú upravené v kúpno-záručných podmienkach. . V prípade rozporu medzi ustanoveniami konkrétnej zmluvy a predajnými a záručnými podmienkami majú prednosť ustanovenia osobitnej zmluvy.

3. Všeobecné záručné podmienky sú súčasťou predajných a záručných podmienok a platia od okamihu predaja produktov.

4. Objednávka kupujúceho nie je základom pre uzavretie zmluvy, ak je v rozpore s predajnými a záručnými podmienkami.

Koncepcia ceny, dátumu dodania, dátumu platby a spôsobu

1. Cena uvedená v zmluve alebo v ponuke dodávateľa je cena netto (bez dane z pridanej hodnoty) zo sídla dodávateľa.

2. Ak je v ponuke alebo v zmluve uvedená cena tuzemskej dodávky v USD alebo EUR, cena bude prepočítaná na PLN podľa predajného kurzu danej meny v Národnej banke Poľska v deň vystavenia faktúra.

3. Dodávateľ musí bezodkladne informovať kupujúceho o vzniku alebo predpovedi meškania dodávky a oznámiť jej príčiny a možný termín dodania. Dodávateľ a Kupujúci spoločne určia ďalší postup. Oneskorenie dodávky nemôže zakladať žiadne nároky voči Dodávateľovi.

4. Dodávateľ vystaví faktúru s DPH za dodané dodávky. Dodávateľ k čistým cenám zahrnutým v ponuke alebo zmluve pripočíta daň z tovarov a služieb v príslušnej výške.

5. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, cena za objednané produkty je splatná v plnej výške pred ich dodaním Kupujúcemu. V prípade faktúry s odloženou splatnosťou sa dátum úhrady počíta ku dňu pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

6. Ak sú produkty dodané pred zaplatením celej ceny, zistenie akýchkoľvek vád na odložených produktoch nie je dôvodom na to, aby Kupujúci zadržal platbu akejkoľvek časti ceny.

7. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, kupujúci je povinný prevziať produkty do dvoch týždňov odo dňa doručenia informácie od dodávateľa, že produkty sú pripravené na odber. Kupujúci zaplatí Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny neprevzatých produktov v prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím viac ako 10 dní od neúčinného uplynutia vyššie uvedeného. dvojtýždňová lehota. Ak si Kupujúci objednané produkty v uvedenej lehote neprevezme, môže Dodávateľ od zmluvy odstúpiť aj odstúpiť. Dodávateľ je oprávnený podať písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do 60 dní od neúčinného uplynutia lehoty stanovenej pre Kupujúceho na prevzatie produktov. Odstúpenie dodávateľa od zmluvy nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť dohodnutú zmluvnú pokutu. Dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu presahujúcu výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.

Obchodný úver

1. Dodávateľ má právo pozastaviť realizáciu akceptovanej objednávky, ak je kupujúci v omeškaní s platbou za dodávku, na ktorú sa vzťahuje táto objednávka, alebo za skôr dokončenú dodávku.

2. Vlastníctvo produktov je vyhradené Dodávateľovi až do zaplatenia celej ceny za ne.

Záruka

Rozsah uplatňovania Všeobecných záručných pravidiel

1. Dodávateľ poskytuje na predávaný tovar záruku za podmienok uvedených v predajných a záručných podmienkach po dobu 1 roka odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

2. Odlišné záručné podmienky môžu byť upravené jednotnou alebo rámcovou zmluvou o dodávke medzi Dodávateľom a Kupujúcim. V prípade rozporu medzi ustanoveniami obsiahnutými v osobitnej zmluve a predajnými a záručnými podmienkami majú prednosť ustanovenia osobitnej zmluvy.

3. V zmysle čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka zmluvné strany vylučujú zodpovednosť dodávateľa zo záruky.

Zodpovednosť dodávateľa

4. Dodávateľ sa zaväzuje predávať úplne nové a funkčné produkty.

5. V prípade zistenia chyby produktu Dodávateľ podľa vlastného uváženia chybu odstráni alebo produkt vymení za nový.

6. Reklamované výrobky si dodávateľ vyzdvihne z miesta doručenia.

7. Dodávateľ počas záručnej a pozáručnej doby poskytuje poradenstvo pri údržbe a používaní produktov.

Vylúčenia zodpovednosti

8. Dodávateľ poskytuje záruku len prvému Kupujúcemu. Právo kupujúceho previesť záručné práva na tretiu osobu je vylúčené.

9. Obaly je potrebné skladovať vo vzdušných priestoroch, mimo dosahu kyselín, lúhov a iných korozívnych látok. Pri skladovaní vonku musia byť obaly odpečatené, aby sa zabránilo kondenzácii vlhkosti medzi náterom a obalovou fóliou, a chránené pred dažďom, snehom, nadmerným slnečným žiarením a nepremokavými plachtami, ktoré umožňujú priechod vzduchu a zabezpečujú cirkuláciu vzduchu.

10. Záruka sa nevzťahuje na:

a) produkty, ktoré boli poškodené pri inej preprave ako preprave dodávateľa,

b) výrobky, ktoré boli poškodené v dôsledku skladovania, inštalácie alebo údržby v rozpore s technickou a prevádzkovou dokumentáciou, návodom na obsluhu alebo odporúčaniami dodávateľa, pokiaľ činnosti neboli vykonávané dodávateľom alebo na riziko dodávateľa,

c) používanie v rozpore s technickou a prevádzkovou dokumentáciou, návodom na obsluhu alebo odporúčaniami dodávateľa,

d) mechanické poškodenie,

e) škody spôsobené spracovaním produktov bez vedomia dodávateľa,

f) Sekundárne poškodenie, ku ktorému došlo v dôsledku používania produktu napriek zaznamenanej primárnej chybe, pokiaľ nebol Dodávateľ upozornený a odporučil mu ďalšie použitie. Osobou zodpovednou za posúdenie príčin uvedenej škody je Dodávateľ. Poškodené výrobky môže za poplatok opraviť alebo vymeniť.

g) zachovanie priľnavosti fólie na vrstvené, viacvrstvové sklo (okrem okrajového pásika šírky 50 mm od okraja skla a okraja otvoru) po dobe 12 mesiacov od dodania skla.
Poznámka: v prípade inštalácie vo veľmi vlhkom prostredí s priemernou vlhkosťou vzduchu nad 70% šírka pásu bez záruky na delamináciu je 100 mm.

h) ostatné hlásenia o chybách skla sa budú posudzovať v súlade s výrobnými normami výrobcu skla.

11. Dodávateľ nezodpovedá za škody vyplývajúce z vád produktov, vrátane tých, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia prevádzky, straty tržieb, prerušenia fungovania systémov, v ktorých sú produkty zabudované, ani za všetky ostatné škody (priame aj nepriame) a súvisiace náklady vyplývajúce z chýb produktu.

12. Dodávateľ nenesie žiadne náklady súvisiace s demontážou a opätovnou montážou produktov ani žiadne iné náklady s tým súvisiace (priamo ani nepriamo).

Proces implementácie záruky

1. Dodávateľ akceptuje reklamácie kupujúceho písomne ​​alebo zaslané na e-mail reklamacje@morad.pl. Dodávateľ je povinný vymeniť alebo opraviť chybný výrobok do 21 pracovných dní od prijatia reklamácie.

2. Náklady na dopravu vadných produktov znáša Dodávateľ s tým, že v prípade neopodstatnenej reklamácie náklady na dopravu produktu do sídla Dodávateľa a späť ku Kupujúcemu hradí Kupujúci do 7 dní od prevzatia tovaru. dňom doručenia výzvy na úhradu týchto nákladov.

3. Dodávateľ upozorní kupujúceho a ponúkne mu zaplatenú opravu alebo výmenu produktu, ak zistí, že nezodpovedá v rámci záruky za nahlásenú poruchu alebo poškodenie produktu.

Podmienky obratu obalov

1. Tovar je kupujúcemu dodávaný na regáloch typu L, C a A a košoch na profily, ďalej pre zjednodušenie len regály, ktoré je možné vrátiť Predávajúcemu.

2. Ku každej dodávke je priložený zoznam stánkov, ktorého prevzatie potvrdí zástupca kupujúceho, ktorý potvrdí prevzatie stánkov kupujúcim. Prevzatím stánkov sa kupujúci zaväzuje starať sa o ich technický stav.

3. Kupujúci sa zaväzuje pripraviť stánky na odber v termíne určenom Predávajúcim, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania, v sídle Kupujúceho alebo v mieste dodania tovaru.

4. V prípade dopravy organizovanej kupujúcim je kupujúci povinný vrátiť stojany na svoje náklady do závodu predávajúceho a to najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia produktov bez samostatných žiadostí.

5. Stánok sa vracia len na základe dokladu o odovzdaní stánku podpísaného Predávajúcim.

6. Ak vznikne povinnosť dodať Tovar Zákazníkovi na miesto ním určené (napr. stavenisko), nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia regálov s Tovarom prechádza na Zákazníka okamihom, keď sú zverené dopravcu, bez ohľadu na to, či si dopravcu zvolil Predávajúci, Zákazník alebo tretia osoba.

7. Objednávateľ má právo pri nakládke, preprave a vykládke bezplatne využívať stojany v súlade s ich vlastnosťami a účelom. Ak boli stojany zverené inej osobe, napríklad dopravcovi, zasielateľovi, strážnikovi staveniska, povinnosť vrátiť stojany majú aj tieto osoby. Nároky Predávajúceho na náhradu škody za poškodenie alebo znehodnotenie kovových regálov platia bez ohľadu na reklamáciu predaja.

8. V prípade prekročenia 30-dňovej lehoty na vrátenie, Morad Sp. z o. o. si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% z netto hodnoty stánkov za každý ďalší mesiac omeškania, alebo vystaviť kupujúcemu faktúru s DPH na predaj stánkov na adrese vyššie ceny, s čím Kupujúci súhlasí.

  • stojan typu L, C – 900 PLN netto,
  • stojan typu A – 2400 XNUMX PLN netto,
  • kôš na profily – 3000 XNUMX PLN netto.

Spoločnosť Morad Sp. z o. o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny stánkov podľa aktuálnych trhových cien.

9. Ak kupujúci vráti kompletný, nepoškodený stojan do konca nasledujúceho mesiaca, počítajúc odo dňa vystavenia ťarchopisu predávajúcim, predávajúci upraví hodnotu účtovaného ťarchopisu na 0 PLN. Za každý ďalší mesiac omeškania si Predávajúci ponechá 15 % zo zmluvnej pokuty. V prípade vrátenia stánkov zahrnutých v predajnej faktúre vystaví predávajúci opravnú faktúru zodpovedajúcu plnej hodnote stánku len v prípade, ak sú stánky vrátené do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Ak je stojan vrátený po 30 dňoch od vystavenia faktúry, kupujúci vystaví predávajúcemu faktúru za ďalší predaj, v ktorej sa hodnota stánku zníži o 15 % za každý mesiac omeškania.

10. Je neprijateľné vynášať regály mimo územia Poľskej republiky a používať ich na iné účely ako na skladovanie tovaru dodaného Predávajúcim bez súhlasu Predávajúceho.

11. Predávajúci nesúhlasí so sprístupnením stánkov tretím osobám, s výnimkou dopravcov, špeditérov a zabezpečenia staveniska.

Čistenie a údržba nerezových prvkov

Prvky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, rovnako ako prvky vyrobené z iných materiálov, sa musia čistiť a udržiavať, aby sa zachoval ich dobrý vzhľad a odolnosť voči korózii.

Odporúčané nástroje na čistenie nehrdzavejúcej ocele:

Látka, semišová koža, nylonová špongia, kefy z nehrdzavejúcej ocele. Nepoužívajte drôtené kefy z uhlíkovej ocele, čistiacu vlnu ani oceľové drhnúce podložky.

Prvé čistenie je najlepšie vykonať ešte pred odovzdaním predmetu. Čistenie v tejto fáze je určené na odstránenie nečistôt spôsobených počas prepravy a montáže. Na čistenie je najlepšie použiť teplú vodu s mydlom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Potom opláchnite studenou vodou a utrite dosucha. Všetky zvyšky cementu a malty by sa mali odstrániť roztokom s malým množstvom kyseliny fosforečnej a potom opláchnuť studenou vodou, najlepšie demineralizovanou. Nerezovú oceľ v žiadnom prípade nečistite silnými čistiacimi prostriedkami alebo prostriedkami obsahujúcimi chloridy.

Keďže nečistoty a usadeniny, ktoré zostávajú na povrchu nehrdzavejúcej ocele príliš dlho, môžu spôsobiť koróziu a matný povrch, je potrebné tieto prvky pravidelne umývať a čistiť aj počas používania. V prostredí s malým znečistením by sa toto ošetrenie malo opakovať každých 6-12 mesiacov, zatiaľ čo v prímorskom, priemyselnom a metropolitnom prostredí - každých 3-6 mesiacov.

 

Nedostatok pravidelného umývania a čistenia prvkov z nehrdzavejúcej ocele, ako aj vykonávanie týchto postupov s použitím nevhodných nástrojov a čistiacich prostriedkov môže viesť ku korózii.

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení sporov vyplývajúcich z podpísaných zmlúv sa bude uplatňovať poľské právo. V prípade potreby rozhodnutia súdu je príslušným súdom súd sídla Dodávateľa.

2. V ostatných veciach platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.